PRODUKTY

* Geometrické plány     - vytyčovanie pozemkov

* Inžinierska geodézia
- vytyčovanie stavieb
                                           - polohopisné a výškopisné meranie
                                           - porealizačné meranie
                                           - meranie a spracovanie telefónnych káblov
                                           - meranie a spracovanie plynových prípojok a trás
                                           - meranie kubatúr
                                           - meranie poklesov plynovodov a tď.
                                           - meranie zosuvov

* Vedenie bansko-meračskej dokumentácie, banské mapy ( lomy ).


* Zakladanie bodových polí metódou GPS
© Ján Dubina